ฟิลิปปินส์เตรียมเก็บภาษีสนามบิน 500 เปโซสำหรับผู้โดยสารขาออกทุกสัญชาติ – globthailand.com

ฟิลิปปินส์เตรียมเก็บภาษีสนามบิน 500 เปโซสำหรับผู้โดยสารขาออกทุกสัญชาติ

Aug 20 2018

ฟิลิปปินส์เตรียมเก็บภาษีสนามบิน 500 เปโซสำหรับผู้โดยสารขาออกทุกสัญชาติ

                 องค์การพัฒนาเขตเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว (Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority – TIEZA) กำลังพิจารณาเปลี่ยนมาตรการเก็บภาษีสนามบิน จากปัจจุบันที่จัดเก็บจากผู้โดยสารฟิลิปปินส์ที่เดินทางออกนอกประเทศในอัตรา 1,620 เปโซ สำหรับที่นั่งชั้นประหยัด และอัตรา 2,700 เปโซ สำหรับที่นั่งชั้นธุรกิจและชั้นหนึ่ง มาเป็นอัตรา 500 เปโซ สำหรับผู้โดยสารขาออกทุกสัญชาติ การเก็บภาษีในครั้งนี้จะถูกนำไปรวมในกองทุนพัฒนาการท่องเที่ยว (Tourist Development Fund – TDF) ซึ่งกำหนดจัดตั้งในปี ค.ศ. 2022 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวในประเทศ
                 นอกจากนี้ องค์การ TIEZA ยังได้ยื่นข้อเสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนภาษีการท่องเที่ยวของประเทศเพิ่ม โดยปัจจุบัน องค์การ TIEZA ได้ส่วนแบ่งจากกองทุนดังกล่าวร้อยละ 50 ในขณะที่ร้อยละ 40 และร้อยละ 10 ถูกจัดสรรไปสู่คณะกรรมการอุดมศึกษา (Commission on Higher Education) และคณะกรรมการศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ (National Commission for Culture and Arts) ตามลำดับ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
Share Post