เมียนมาประกาศการลงทุนในสาขาบริการด้านการศึกษา – globthailand.com

เมียนมาประกาศการลงทุนในสาขาบริการด้านการศึกษา

Apr 26 2018

เมียนมาประกาศการลงทุนในสาขาบริการด้านการศึกษา

                เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 คณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา (Myanmar Investment Commission – MIC) ได้ออกประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมการลงทุนในสาขาบริการด้านการศึกษา สรุปสาระสําคัญ ดังนี้

                MIC อนุญาตให้สามารถลงทุนในวิชาการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนเอกชนที่ใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรือหลักสูตรนานาชาติ โดยประเภทโรงเรียนที่นักลงทุนสามารถจัดตั้งได้ ได้แก่ 1. โรงเรียนเอกชนขั้นพื้นฐาน 2. โรงเรียนเอกชนสายอาชีวะ เทคนิค ฝึกหัดอาชีพ 3. โรงเรียนเอกชนสําหรับการศึกษาชั้นสูง 4. โรงเรียนเอกชนเฉพาะสาขาวิชา และ 5. โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการมอบหมายโดยกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

                รูปแบบของแหล่งเงินทุนที่อนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชน มี 3 ประเภท ได้แก่ 1. เงินทุนทั้งหมดจากคนสัญชาติเมียนมาหรือองค์กรสัญชาติเมียนมา 2. เงินทุนร่วมระหว่างคนสัญชาติเมียนมา องค์กรสัญชาติเมียนมา หรือหน่วยงานรัฐเมียนมาที่เกี่ยวข้อง และชาวต่างชาติ องค์กรต่างชาติ หรือหน่วยงานรัฐต่างชาติ 3. เงินทุนทั้งหมดจากชาวต่างชาติ องค์กรต่างชาติ หรือหน่วยงานรัฐต่างชาติ (toe.) ทั้งนี้ โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการลงทุนของเมียนมาที่ออกโดย MIC และกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ปี ค.ศ. 2014

                ประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้จนกว่ากฎหมายที่เกี่ยวกับโรงเรียนเอกชน และการศึกษาสายเทคนิค อาชีวะ ฝึกหัดอาชีพ และการศึกษาชั้นสูงจะมีผลบังคับใช้ โดยนักลงทุนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง
Share Post