เวียดนามเพิ่มการผลิตนมสดส่งเสริมตลาดผู้บริโภคในประเทศ – globthailand.com

เวียดนามเพิ่มการผลิตนมสดส่งเสริมตลาดผู้บริโภคในประเทศ

Sep 13 2017

เวียดนามเพิ่มการผลิตนมสดส่งเสริมตลาดผู้บริโภคในประเทศ

           สมาคมผู้ผลิตนมเวียดนามเผยว่า ปัจจุบัน ปริมาณนมสดเพิ่งตอบสนองความต้องการได้เพียงประมาณครึ่งหนึ่งของความต้องการในตลาด ซึ่งคาดว่า ความต้องการบริโภคนมจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการบริโภคนมของเวียดนามอยู่ที่เฉลี่ย 17 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งถือว่ายังต่ำกว่าอัตราเฉลี่ยของไทยที่ 35 ลิตรต่อคนต่อปี และสิงคโปร์ที่ 45 ลิตรต่อคนต่อปี และเนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงมีธุรกิจหลายรายสร้างพื้นที่สำหรับผลิตวัตถุดิบเอง เพื่อตอบสนองความต้องการในการผลิตและยอดการผลิตได้ถึงหลายร้อยล้านลิตรต่อปี และพัฒนาความหลากหลายของสินค้า โดยมี Vinamilk ได้ลงทุนอย่างเป็นระบบและครบถ้วน ตั้งแต่ขั้นตอนปลูกหญ้า สร้างฟาร์ม แปรรูปอาหาร รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบแหล่งผลิตด้วย

           ปัจจุบัน Vinamilk มีฟาร์มทั้งหมด 10 แห่ง และล้วนแต่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ โดยนำเข้าโคนมจากออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ ที่สำคัญ คือ ระบบฟาร์มของ Vinamilk ที่กระจายอยู่ในเวียดนาม ล้วนเป็นฟาร์มแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้มาตราฐานโลก (Global G.A.P) ฟาร์มเลี้ยงโคแบบออแกนิคที่เมืองดาลัตเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยเป็นฟาร์มเลี้ยงโคแบบออแกนิคแห่งแรกของเวียดนามที่ได้รับการรับรองจากองค์กร Control Union 

           ทั้งนี้ Vinamilk รับนมสดจาก 2 แหล่ง คือ ฟาร์มของบริษัทเอง และรับซื้อจากเกษตรกร ซึ่งปริมาณน้ำนมสดรวมอยู่ที่ 750 ตัน เพื่อผลิตนมกว่า 3,000,000 แก้วต่อวัน ด้วยเป้าหมายพัฒนาฟาร์มใหม่ บริษัทจะเพิ่มจำนวนโคนมขึ้นเป็น 200,000 ตัว ในปี พ.ศ. 2563 ด้วยปริมาณน้ำนมสดคาดว่าจะอยู่ที่ 1,500-1,800 ตันต่อวัน ในปี พ.ศ. 2563 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคหลายล้านครัวเรือนในเวียดนาม

           นายต๋ง ซวน ชิง รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เผยว่า ปริมาณนมสดในปัจจุบันตอบสนองความต้องการของตลาดได้เพียงร้อยละ 30-33 และเวียดนามต้องนำเข้านมถึงกว่าพันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากในอดีตวิทยาศาสตร์ยังไม่พัฒนา รัฐบาลก็เพียงให้แนวทางพัฒนาจำนวนโคนม อยู่ในเขตพื้นที่สูงที่มีอากาศเย็น เช่น จังหวัดเลิมด่ง หรือเมืองหมกเชิว จังหวัดเซินลา ส่วนในบางจังหวัด ยังเป็นขนาดเล็ก ยังไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างภาคธุรกิจกับเกษตรกร กระบวนการเลี้ยงดูยังไม่เป็นระบบ จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ปัจจุบัน มีธุรกิจขนาดใหญ่ได้ลงทุนเลี้ยงโคนมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เช่น Vinamilk ซึ่งได้พัฒนาฟาร์มเลี้ยงโคในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่ง Vinamilk ได้ใช้วิธีพัฒนา 2 วิธี คือ เปิดฟาร์มที่ใช้เทคโนโลยีสูงและต้องลงทุนมาก พร้อมกับลงนามสัญญาซื้อขายน้ำนมสดกับเกษตรกร เพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรด้วย

           นายหว่าง กิม ซาว ประธานสมาคมปศุสัตว์เวียดนามยืนยันว่า ในช่วงที่ผ่านมา ธุรกิจการเลี้ยงโคนมในเวียดนามได้รับการเข้าร่วมจากเครือข่าย และบริษัทหลายแห่ง ซึ่งถือเป็นโอกาสเพื่อการพัฒนาสาขาโคนม และเพื่อพัฒนาสาขานี้ให้มั่นคง ต้องดำเนิน 2 อย่างควบคู่กัน อย่างแรก คือ ให้ธุรกิจขนาดใหญ่ลงทุนพัฒนาเลี้ยงโคนมแบบรวมและขนาดใหญ่ อย่างที่ 2 คือ ต้องพัฒนาการเลี้ยงวัวจากเกษตรกรมากขึ้น เพราะถือว่ายังมีศักยภาพมาก และเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาอย่างมั่นคง นอกจากนี้ เกษตรกรก็จำเป็นต้องได้รับการอบรมและมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคนม เงื่อนไขในการดูแลดี มีความเชื่อมโยงกับธุรกิจ และรักษาคุณภาพของน้ำนมสด หากธุรกิจพัฒนาพร้อมกับเกษตรกรแบบขนาดใหญ่ จะสามารถสร้างแหล่งวัตถุดิบน้ำนมสดสม่ำเสมอได้อย่างที่ Vinamilk กำลังทำ

           นอกจากโรงงารผลิตนม 13 แห่งในเวียดนามแล้ว Vinamilk ยังมีโครงการลงทุนในต่างประเทศ เช่น โรงงานผลิตนมกล่อง Angkor ที่กัมพูชา รวมทั้งถือหุ้นร้อยละ 22.8 ในโรงงานผลิตนม Mirakaของนิวซีแลนด์ และถือหุ้นร้อยละ 100 ในโรงงาน Driftwood ของสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังลงทุนเปิดบริษัทลูกที่โปแลนด์ เพื่อเป็นประตูสู่การทำธุรกิจในยุโรป และเปิดสำนักงานตัวแทนที่ไทย โดยสินค้าของ Vinamilk ได้ส่งออกไปยังกว่า 40 ประเทศ เช่น ไทย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน โปรตุเกต รัสเซีย แคนนาดา สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ฯลฯ

           มูลค่าการส่งออกของ Vinamilk จากประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2541 เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 260 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี พ.ศ. 2559 ทุกขั้นตอนของการผลิตตรงกับมาตรฐาน GMPและมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001, ISO 17025, ISO 14000 มาตรฐาน 22000 และ FSSC 22000 โดยเฉพาะ มาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นมาตราฐานบังคับสำหรับโรงงานผลิตยา และโรงงานผลิตอาหาร ในอนาคต Vinamilk จะยังคงพัฒนาฟาร์มแบบออแกนิคที่มีอยู่ และสร้างฟาร์มใหม่เพื่อรักษาแหล่งวัตถุดิบนมออแกนิก และคงไว้ซึ่งตำแหน่งการเป็นตราสินค้านมสดชั้นนำของเวียดนาม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

Share Post