เปิดร้านอาหารไทย ในนครโฮจิมินห์ : 8 ขั้นตอน 5 ใบอนุญาต – globthailand.com

เปิดร้านอาหารไทย ในนครโฮจิมินห์ : 8 ขั้นตอน 5 ใบอนุญาต

Jul 04 2017

เปิดร้านอาหารไทย ในนครโฮจิมินห์ : 8 ขั้นตอน 5 ใบอนุญาต

          นครโฮจิมินห์นับว่าเป็นเมืองสำคัญ เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และเป็นเมืองที่ผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยสนใจในการเข้ามาลงทุนอย่างมากเมืองหนึ่งในเวียดนาม มีจำนวนกลุ่มผู้ประกอบการไทยในหลากหลายสาขาอุตสาหกรรมที่เข้ามาลงทุน อาทิ สิ่งทอ อาหารแปรรูป ปศุสัตว์ และสินค้าอุปโภคบริโภค

          การเปิดร้านอาหารไทยเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากในต่างประเทศ ปัจจุบัน ร้านอาหารไทยในนครโฮจิมินห์ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้น ทำให้ขนาดของธุรกิจร้านอาหารไทยขยายตัวใหญ่ขึ้นและมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค ทั้งนี้ ความนิยมอาหารไทยในเวียดนามได้รับเสียงตอบรับอย่างดีมาโดยตลอดและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับข้อมูลจาก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเปิดร้านอาหารไทย นำมาฝากผู้ประกอบการร้านอาหารไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในนครโฮจิมินห์

ขั้นตอนการเปิดร้านอาหารไทยในเวียดนาม

          ตามพันธกรณีภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization) เวียดนามได้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจบริการร้านอาหารในเวียดนาม ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นมา ผู้ประกอบการต่างชาติสามารถจัดตั้งและเป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารในเวียดนามได้ร้อยละ 100 หรือร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนชาวเวียดนาม

          สำหรับการจัดตั้งร้านอาหารของผู้ประกอบการไทยควรรับคำปรึกษาจากสำนักงานกฎหมายที่จดทะเบียนอย่างถูกกฎหมายในท้องถิ่น เนื่องจากเอกสารราชการทั้งหมดเป็นภาษาเวียดนาม โดยมีขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขออนุญาตลงทุนการเตรียมเอกสาร ระยะเวลาและค่าใช้จ่าย รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนและค่าใช้จ่ายการจัดตั้งร้าน

 1. การขออนุญาตลงทุน (ตรวจสอบชื่อบริษัท ใบรับรองการลงทุน ใบอนุญาตจัดตั้งธุรกิจ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ใช้เวลา 5 – 18 วัน ที่สำนักงานการวางแผนและการลงทุนแต่ละจังหวัด ค่าใช้จ่าย 10 ดอลลาร์สหรัฐ
 2. ทำตราประทับบริษัทและลงทะเบียนตราประทับตัวอย่าง ใช้เวลา 2 – 4 วัน ที่สำนักงานการวางแผนและการลงทุนแต่ละจังหวัดหรือสำนักงานตำรวจแต่ละจังหวัด ค่าใช้จ่าย 10 – 20 ดอลลาร์สหรัฐ
 3. เปิดบัญชีธนาคาร ใช้เวลา 1 วัน ที่ธนาคารพาณิชย์ ไม่มีค่าใช้จ่าย
 4. ซื้อเล่มใบเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Invoice) จากสำนักงานจัดเก็บภาษีในเขตเทศบาลเมือง ใช้เวลา 10 วัน ที่สำนักงานสรรพากรประจำจังหวัด ค่าใช้จ่าย 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 เล่ม
 5. เผยแพร่เนื้อหาการลงทะเบียนในพอร์ทัลจดทะเบียนธุรกิจแห่งชาติภายใน 30 วันหลังจากวันที่ก่อตั้งธุรกิจ ใช้เวลา 5 วัน ที่ National Business Registration Portal ค่าใช้จ่าย 35 ดอลลาร์สหรัฐ
 6. ชำระใบภาษีอนุญาตประกอบธุรกิจ ใช้เวลา 1 วัน ที่สำนักงานสรรพากรประจำจังหวัด ค่าใช้จ่าย 50 ดอลลาร์สหรัฐ
 7. ลงทะเบียนกับสำนักงานแรงงานในท้องถิ่นในการประกาศใช้แรงงาน ใช้เวลา 1 วัน ที่สำนักงานแรงงานทหารผ่านศึกและสวัสดิการประจำจังหวัด ไม่มีค่าใช้จ่าย
 8. ลงทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมสำหรับการชำระค่าประกันสุขภาพและประกันสังคม ใช้เวลา 1 วัน ที่สำนักงานประกันสังคมประจำจังหวัด ไม่มีค่าใช้จ่าย

          รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 110 – 120 ดอลลาร์สหรัฐ ใช้เวลาประมาณ 50 – 60 วัน

การขอใบอนุญาต 

 1. ใบรับรองความปลอดภัยทางอาหารและสุขอนามัย ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 วันทำการ โดยจะต้องไปติดต่อที่หน่วยงานควบคุมความปลอดภัยของอาหารในท้องถิ่น (Municipal Department of Food Safety)
 2. เอกสารรับรองมาตรฐานป้องกันอัคคีภัย ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ โดยจะต้องไปติดต่อที่หน่วยงานดับเพลิงและกู้ภัยท้องถิ่น (Municipal Department of Fire Safety & Rescue)
 3. หนังสือรับรองผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ โดยจะต้องไปติดต่อที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (Municipal Department of Natural Resources and Environment)
 4. หนังสืออนุญาตก่อสร้าง/ปรับปรุงพื้นที่ ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วันทำการ (ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี) โดยจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานก่อสร้างในท้องถิ่น (Municipal Department of Construction)
 5. หนังสืออนุญาตสำหรับโฆษณาต้องห้ามใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วันทำการ โดยจะต้องไปติดต่อที่สำนักงานวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวในท้องถิ่น (Municipal Department of Culture, Sport and Tourism)

          จะเห็นว่า ขั้นตอนการเปิดร้านอาหารไทยในเวียดนามนั้นมีขั้นตอนที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนักผู้ประกอบการไทยที่สนใจสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนและการขอใบอนุญาตดังกล่าวก็สามารถเปิดร่านอาหารไทยในเวียดนามได้ ถือเป็นโอกาสหนึ่งในการขยายตลาดการค้าการลงทุน อีกทั้งเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับทางด้านอาหารให้เป็นที่นิยมในเวียดนามมากยิ่งขึ้น

โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

Share Post