ข้อควรระวังต่อการจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ – globthailand.com

ข้อควรระวังต่อการจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ

Dec 30 2017

ข้อควรระวังต่อการจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ

               ปัจจุบัน การค้า-การลงทุนของผู้ประกอบการไทยได้ก้าวไกลไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ครอบคลุมรวมถึงตลาดเอเชีย ยุโรป อเมริกา และตะวันออกกลาง อีกทั้งสินค้าไทยเหล่านั้นยังมีความหลากหลายในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ การเกษตร แปรรูป อาหาร สิ่งทอ เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์สปา ฯลฯ อย่างไรก็ดี แม้การขยายตลาดของสินค้าไทยไปยังต่างประเทศไม่เพียงนำมาซึ่งโอกาสทางการค้าการลงทุน และการพัฒนายกระดับแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ให้ติดหูติดตาเป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศมากยิ่งขึ้นแล้ว แต่ก็นำมาซึ่งปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องเตรียมรับมือ อาทิ อุปสรรคทางการค้า และกฎระเบียบต่าง ๆ ในต่างประเทศที่ผู้ประกอบการไทยหลายรายยังคงได้รับผลกระทบถึงแม้ว่าจะทำการศึกษาตลาดและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินธุรกิจมาแล้วก็ตาม

               ภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นหนึ่งในตลาดที่มีกำลังซื้อสูง และเป็นภูมิภาคที่ผู้ประกอบการไทยให้ความสนใจส่งออกสินค้าหรือไปจัดแสดงสินค้า โดยเฉพาะสินค้าประเภท Luxury  ที่มีความหรูหรา พรีเมียม และมีมูลค่าสูง แต่ภูมิภาคนี้ก็ประกอบด้วยกฎระเบียบทางการค้าที่เข้มงวดเช่นเดียวกัน ด้วยปัจจัยดังกล่าวศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับคำแนะนำอันเป็นประโยชน์จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ในเรื่องกฎระเบียบเบื้องต้นที่ผู้ประกอบการไทยควรตระหนักระมัดระวัง เมื่อผู้ประกอบการไทยต้องการเข้าไปจัดแสดงสินค้าเพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates: UAE) ดังต่อไปนี้

               (1) ผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์เข้าไปจัดงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเองในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยใช้บริษัทท้องถิ่นช่วยดำเนินการ ควรเลือกบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือและมีประวัติจัดมาแล้วหลายปีติดต่อกันในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย

               (2) ศึกษากฎระเบียบเบื้องต้นสำหรับการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง อาทิ ประเภทการจัดแสดง รูปแบบ ขนาดของงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดแสดงสินค้า รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่การจัดแสดงสินค้าเพื่อ “ขอใบอนุญาตที่ถูกต้องในงานแต่ละประเภท” ตามกฎหมายท้องถิ่น อาทิ การขอใบอนุญาตประเภทการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม หรือใบอนุญาตประเภทการจัดแสดงผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความแตกต่างกันของประเภทของใบอนุญาต และไม่สามารถใช้ทดแทนกันได้

               (3) ควรศึกษากฎระเบียบเกี่ยวกับการใช้ข้อความหรือรูปภาพเกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งอาจมีความละเอียดอ่อนในประเด็นด้านศาสนา ก่อนนำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ เนื่องจากข้อความหรือรูปภาพบางประเภทอาจไม่ได้รับอนุญาตจากทางการของประเทศนั้น ๆ ให้นำมาใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์หรือสัญลักษณ์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งหากนำมาใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจส่งผลให้เกิดการขัดต่อกฎระเบียบ รวมถึงส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการไทยได้

               ทั้ง 3 ข้อนี้ถือเป็นคำแนะนำเบื้องต้นที่ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี แจ้งเตือนมายังผู้ประกอบการไทยที่สนใจเข้าไปจัดแสดงสินค้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรืออาจจะรวมถึงบางแห่งในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย อย่างไรก็ดีผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะเข้าไปค้าขายสินค้าในต่างประเทศต้องศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎระเบียบหรือข้อห้ามต่าง ๆ ของตลาดให้ถี่ถ้วน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือร่วมมือกับพันธมิตรท้องถิ่นที่เชื่อถือได้คอยช่วยเหลือและอธิบายด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ถูกต้อง เนื่องจากหากมีปัญหาเกิดขึ้นอาจจะส่งผลให้ผู้ประกอบการไทยได้รับความเสียหาย และได้รับผลกระทบจากปัญหาที่เกิดขึ้นจนอาจจะส่งผลต่อธุรกิจของผู้ประกอบการได้ในอนาคต

 

 

 

 

โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี

Share Post