คลอดแล้ว ! กฎหมายการลงทุนใหม่ของติมอร์-เลสเต ยกเว้นภาษีเงินได้ 100% – globthailand.com

คลอดแล้ว ! กฎหมายการลงทุนใหม่ของติมอร์-เลสเต ยกเว้นภาษีเงินได้ 100%

Mar 26 2018

คลอดแล้ว ! กฎหมายการลงทุนใหม่ของติมอร์-เลสเต ยกเว้นภาษีเงินได้ 100%

           เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 Tradelnvest Timor – Leste ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรีติมอร์-เลสเต ได้จัดบรรยายสรุปเรื่องกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของติมอร์ฯ (กฎหมายการลงทุน หมายเลข 15/2017 และกฤษฎีกาหมายเลข 2/2018 บังคับใช้เมื่อ 1 มกราคม 2561) โดยมี Dr. Duarte Simoes Carneiro นักกฎหมายชาวโปรตุเกสจากสำนักงานกฎหมาย CRA เป็นผู้บรรยาย ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

 1. วัตถุประสงค์ของกฎหมายการลงทุนใหม่
  • เพื่อสร้างหลักประกันการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของนักลงทุน เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์
  • เพื่อสร้างผลประโยชน์ทางภาษีและศุลกากร
  • เพื่อสร้างเงื่อนไขการลงทุนที่ดีในติมอร์
  • เพื่อสนับสนุนการพัฒนาในบางภูมิภาคตามที่กฎหมายกำหนด
 2. สิทธิประโยชน์ทางภาษี
  • ยกเว้นภาษีเงินได้ 100%
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีแบ่งเป็น 3 เขต คือ

เขต A เป็นการลงทุนในกรุงดิลี จะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มโครงการ

เขต B เป็นการลงทุนนอกกรุงดิลี (เขตเทศบาล) จะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที่เริ่มโครงการ

เขต C เป็นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Oe-Cusse และ Atauro) จะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลา 10 ปี นับจากวันเริ่มโครงการ

 • ได้รับการยกเว้นภาษีขาย (sale tax) สินค้าและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในการก่อสร้างหรือบริหารโครงการลงทุน 100 %
 • ได้รับการยกเว้นภาษีบริการ 100 % (service tax)
 1. การไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการยกเว้นภาษี
  • ภาษีบริโภคบางรายการ (consumption tax) เรียกเก็บจากสินค้าที่นำเข้าไปยังติมอร์ฯ และได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า สินค้าที่ส่งออกจากติมอร์ฯภายใน 20 วัน หลังการผลิต หรือนำเข้าโดยมีเงื่อนไขว่าได้ส่งเอกสารที่พิสูจน์การส่งออกสินค้าไปยังธนาคารและหน่วยงานด้านการชำระเงิน
  • ภาษีค่าจ้างและภาษีค่าเช่า
 2. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ สำหนับนักลงทุน
  • ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์สามารถทำสัญญาเช่ากับรัฐ (สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่รัฐเป็นเจ้าของ) เป็นเวลา 50 ปี และสามารถต่ออายุได้จนถึงระยะเวลาสูงสุด 100 ปี
  • นักลงทุนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรที่จดทะเบียนไว้
  • รับประกันแก่นักลงทุนเรื่องการเคารพต่อความลับทางการค้าและการธนาคาร
  • สิทธิประโยชน์ที่ให้กับนักลงทุนจะแยกเป็นสิทธิประโยชน์พิเศษของนักลงทุน (special investor benefits) และสิทธิพิเศษของโซนพิเศษ (special zone benefits) ดังนั้น สำหรับนักลงทุนที่ได้รับใบประกาศสิทธิประโยชน์ (Declaration of Benefits) หรือข้อตกลงการลงทุนพิเศษ (special investment agreement) จะได้รับวีซ่าประเภททำงานสำหรับพนักงานหรือลูกจ้าง 5 คน ที่จะทำหน้าที่กำกับดูแล หรือบริหารการเริ่มโครงการลงทุน การขอรับการตรวจลงตราให้ยื่นพร้อมการขอรับใบประกาศสิทธิประโยชน์
  • รัฐจะสามารถทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ของรัฐ เพื่อดำเนินโครงการลงทุนกับผู้ถือประกาศสิทธิประโยชน์หรือข้อตกลงการลงทุนพิเศษ (ระยะเวลานานสุด 50 ปี สามารถต่ออายุได้นานที่สุด 100 ปี)
 3. การโอนเงิน
 • ให้สิทธิแก่นักลงทุนทุกรายในการโอนเงินโดยเสรีจากเงินที่ลงทุนในติมอร์ฯ (เงินปันผล ผลกำไร รายได้)
 1. ภาระหน้าที่ของนักลงทุน
  • นักลงทุนต้องตระหนักถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่มีผลใช้บังคับและกฎระเบียบและขั้นตอนทั้งหมด
  • ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ภาษี และกฎหมายประกันสังคมที่ใช้บังคับอยู่ในติมอร์ฯ
  • จ้างแรงงานชาวติมอร์และส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
  • แจ้งในระยะสั้นต่อหน่วยงานการลงทุนของรัฐบาลกลางและหน่วยงานส่งเสริมการส่งออกเกี่ยวกับการโอนเงินเพื่อการลงทุนภาคเอกชนและการโอนเงินต่างประเทศ
  • ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนแก่หน่วยงานการลงทุนของรัฐบาลกลางและหน่วยงานส่งออกเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุน / การลงทุนใหม่ และวิธีการประเมินราคาที่ใช้
  • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการแก่หน่วยงานของรัฐบาลกลางด้านการลงทุนและส่งเสริมการส่งออก
  • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านการโอนเงิน ด้านบัญชี
  • ปฏิบัติตามกำหนดเวลาสำหรับการเริ่มต้น การดำเนินการ และเสร็จสิ้นขั้นตอนการพัฒนาโครงการตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการลงทุน
 2. สาระสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายการลงทุนใหม่
  • กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้หน่วยงาน Trade Invest รับผิดชอบการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนและการส่งออก ดำเนินการออกใบประกาศสิทธิประโยชน์ (Declaration of benefits) และเจรจาเพื่อเร่งรัดข้อตกลงการลงทุนพิเศษ (special investment agreement) จึงลดขั้นตอนในการยื่นเรื่องเข้าไปลงทุนในติมอร์ฯ
  • นักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษตามมาตรา 24 และมาตรา 25 ของกฎหมายว่าด้วยการลงทุนภาคเอกชนหมายเลข 15/2017 แต่ต้องได้รับใบประกาศสิทธิประโยชน์ Declaration of benefits: DB) และข้อตกลงการลงทุนพิเศษ (special investment agreement: AEI) ก่อน โดยการได้รับ DB จะได้เฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนให้กันได้ และได้รับสิทธิตามเวลาที่กำหนด คือ ลงทุนในเขต A (กรุงดิลี จะได้รับการยกเว้นภาษี 5 ปี) เขต B (นอกกรุงดิลี จะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลา 8 ปี) เขต C (เศรษฐกิจพิเศษ (Oe-Cusse และ Atauro จะได้รับการยกเว้นภาษีเป็นเวลา 10 ปี)
  • มูลค่าขั้นต่ำสำหรับการลงทุนภาคเอกชนและการลงทุนซ้ำ (reinvestment)
 • นักลงทุนในประเทศ : มูลค่าขึ้นต่ำ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • นักลงทุนต่างประเทศ : มูลค่าขั้นต่ำ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ
 • การร่วมลงทุนระหว่างนักลงทุนต่างประเทศกับนักลงทุนในประเทศไม่ต่ำกว่า 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ ดังรายละเอียดปรากฏในสรุปการบรรยายเรื่องกฎหมายการลงทุนใหม่ของ ติมอร์ฯ และ powerpoint ประกอบการบรรยาย ตามไฟล์แนบ

กฎหมายใหม่ของติมอร์ฯ นั้น อำนวยความสะดวกให้นักลงทุนจากต่างประเทศ โดยลดขั้นตอนของกฎระเบียบและระบบราชการลง เพื่อส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชน โดยทำให้กฎหมายของประเทศสอดคล้องแนวปฏิบัติสากลที่ดีที่สุดตาม Global Investment Agreement of the Association of Southeast Asian Nations และให้สิทธิประโยชน์แก่นักลงทุนจากต่างประเทศ

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี

 

Share Post