MFA CEO Forum at Food Innopolis and Namyong Terminal – globthailand.com

MFA CEO Forum at Food Innopolis and Namyong Terminal

Sep 11 2017

MFA CEO Forum at Food Innopolis and Namyong Terminal

           ทันทีที่ประเทศไทยก้าวสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 เรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรม 10 กลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติจึงกลายเป็นวาระสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องระดมสรรพกำลังพร้อมด้วยเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพอยู่แล้ว ต่อยอดสู่การสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน    (S-Curve) พร้อมกับการเสริมสร้าง คิดค้น งานวิจัยในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (New S-Curve) ให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับนานาประเทศที่เป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมของโลก และนำไปสู่ความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกันได้ 

           เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมกับกรมยุโรปได้จัดกิจกรรม MFA CEO Forum นอกสถานที่ เพื่อดำเนินกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศักยภาพอุตสาหกรรม S-Curve และศักยภาพอันโดดเด่นด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคของไทยให้กับผู้แทนจากคณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยกว่า 80 คน ไปศึกษาดูงานเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี และเข้าเยี่ยมชมกิจการบริษัทนามยง เทอร์มินัล จำกัด ( มหาชน) ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เพื่อได้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยงานและผู้ประกอบการด้านดังกล่าวที่สามารถเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้

           ผู้แทนจากคณะทูตได้รับทราบถึงเป้าหมายของ Food Innopolis ซึ่งเป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งยังเป็นแหล่งจ้างงานบุคลากรวิจัยด้วยความพร้อมในระดับสากล ซึ่งเปิดให้นักลงทุนด้านนวัตกรรมอาหารสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างครบวงจร มีการมอบสิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารทั้งบริษัทไทยและบริษัทต่างประเทศในด้านต่าง ๆ โดยคณะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนทัศนะ และสอบถามถึงการร่วมลงทุนทำวิจัยเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์อีกด้วย

           Food Innopolis  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย นับเป็นพื้นที่ดำเนินการ Food Innopolis แห่งแรก ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ ท่ามกลางศูนย์ปฏิบัติงาน 4 ตึก ครอบคลุมงานด้าน Food & Feed Innovation Center, Thailand Bioresoure Center, Nano Cosmeceutical Lab, Integrative Biorefinery, BIOTEC Information Syste  มีความพร้อมรองรับกิจกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของบริษัทเอกชน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่ใช้สอยกว่า 20,000 ตารางเมตร ทั้งยังจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) เพื่อให้บริการแบบครบวงจรด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ลดระยะเวลาการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมาก อาทิ BOI กรมสรรพากร องค์การอาหารและยา สถาบันอาหาร หน่วยงานที่ให้บริการทดสอบและรับรองมาตรฐาน เป็นต้น ที่สำคัญ Food Innopolis ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ยังมีทำเลใกล้มหาวิทยาลัย สนามบิน และสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีธรรมศาสตร์ ทำให้มีการคมนาคมที่สะดวก ตอบโจทย์ต่อการประสานงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมในอนาคต

           ขณะที่การเดินทางเยือนบริษัท นามยง เทอร์มินัล หนึ่งในผู้ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก-นำเข้ารถยนต์ และสินค้าทั่วไปแบบครบวงจร ได้บรรยายถึงความพร้อมและศักยภาพของบริษัทฯ ซึ่งเติบโตไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่แข็งแกร่งของไทย และภาคการส่งออกรถยนต์ในประเทศและต่างประเทศ โดยสามารถรองรับปริมาณการขนส่งและบริการด้านโลจิสติกส์ให้แก่บริษัทลงทุนในพื้นที่ EEC โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve เพื่อการส่งออก

           บริษัท นามยง เทอร์มินัล ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือ A5 ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี โดยปัจจุบัน “นามยง” เป็นผู้ให้บริการท่าเทียบเรือที่มีปริมาณการส่งออกรถยนต์มากที่สุดในไทย มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการมากว่า 15 ปี มีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนรถยนต์ที่ส่งออกทั้งหมดของไทยเฉลี่ยมีการส่งออกรถยนต์จากท่าเทียบเรือ A5 มากกว่า 8 หมื่นคันต่อเดือน ลักษณะการให้บริการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) การให้บริการท่าเทียบเรือ (2) การให้บริการพื้นที่ฝากเก็บสินค้าและเตรียมความพร้อมก่อนส่งออก และ (3) การให้บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

           ความสำเร็จจากกิจกรรม MFA CEO Forum at Food Innopolis and Namyong Terminal ครั้งนี้ นับว่าเป็นการตอกย้ำศักยภาพและความพร้อมของไทย ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 คู่ขนานกับการพัฒนาเชิงรุกในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) พร้อมกับการเปิดโอกาสให้ต่างชาติได้รับข้อมูลและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนของไทยในยุคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่เปิดรับและพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน ผู้ประกอบการภาคเอกชนอย่างเต็มที่

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

Share Post