ศรีลังกาประทับใจการประกอบการ “นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ” ชวนลงทุนต่อที่ศรีลังกา – globthailand.com

ศรีลังกาประทับใจการประกอบการ “นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ” ชวนลงทุนต่อที่ศรีลังกา

Sep 12 2017

ศรีลังกาประทับใจการประกอบการ “นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ” ชวนลงทุนต่อที่ศรีลังกา

         ภายหลังจากที่ นาย Malik Samara รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ ประเทศศรีลังกา (Development Strategies and International Trade) และคณะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนศรีลังกา (Board of Investment of Srilanka : BOI) เดินทางเยือนประเทศไทยช่วงต้นปี 2560 ทางคณะของประเทศศรีลังกามีความประทับใจในการประกอบการของนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ล่าสุด นาย Duminda Ariyasinghe ตำแหน่ง Director General ของ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนศรีลังกา ได้แจ้งถึงความประสงค์ที่จะชวนนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ มาลงทุนในศรีลังกา โดยเสนอที่ดินในเขตเมือง Kalutara ซึ่งห่างจากทางด่วนสาย Colombo-Matara ประมาณ 2-3 กิโลเมตร ตามที่ทางนิคมอุตสาหกรรมฯ เคยแจ้งเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลือกสถานประกอบการไว้ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินสวนยางซึ่งเพาะปลูกโดยบริษัทที่รัฐเป็นเจ้าของ มีเพียงที่ดินส่วนน้อยเท่านั้นที่เป็นเอกชน แต่ทางศรีลังกายังคงจัดสรรที่ดินให้ใหม่ที่ดีกว่าเดิม โดยไม่กระทบกับความรู้สึกของประชาชนในการจัดสรรที่ดินให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน ทั้งนี้ BOI ศรีลังกายืนยันจะใช้ความพยายามให้การลงทุนระยะแรกของนิคมอุตสาหกรรมฯ ประสบความสำเร็จ เพื่อให้นักธุรกิจตัดสินใจลงทุนในระยะต่อไป

         นอกจากนี้ รัฐบาลศรีลังกาได้จัดตั้งคณะทำงานในแต่ละสาขาเพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมฯ อาทิ สาขาไฟฟ้า สาขาประปา สาขาถนน โดยคณะทำงานทุกสาขาได้ลงมือทำงานไปในเวลาเดียวกัน มีการประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์เพื่อเตรียมงานด้านพื้นที่และอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ซึ่งหลังจากนาย Sujeewa Senasinghe ตำแหน่ง State Minister of International Trade ได้ทำข้อตกลงรายละเอียดกับนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ในช่วงเดือนกันยายนนี้แล้ว ทาง BOI คาดว่าโรงงานอุตสาหกรรมแรกในนิคมอุตสาหกรรมฯ จะสามารถดำเนินการได้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

         ทั้งนี้ เบื้องต้นทาง ศรีลังกายินดีอำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตรา การขนย้ายทุนเข้ามาในศรีลังกา กรณีมีข้อสงสัยด้านกฎหมายการลงทุนและแรงงาน ทาง BOI จะเป็นผู้ประสานกับรัฐบาลเพื่อความชัดเจนตามประเภทการลงทุน โดยเฉพาะกรณีโครงสร้างระบบภาษีเพื่อการประกอบการตัดสินใจนั้น ได้มีการชี้แจงในชั้นต้นว่า กลางเดือนกันยายนนี้ รัฐบาลศรีลังกากำลังเตรียมออกกฎหมาย Inland Revenue Bill ฉบับใหม่ อันเป็นการยกเลิก Tax Holiday เป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายศรีลังกากำหนด และจะจัดให้มี Capital investment allocation แทนที่ อาทิ กรณีผู้ประกอบการลงทุน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ  เงินได้จากการประกอบการไม่เกินอัตราร้อยละ 150 จะได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายฉบับใหม่จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนการลงทุนในศรีลังกา เป็นต้น ตลอดจนแนวความคิดปฏิรูประบบกฎหมายภาษี เพื่อลดความซ้ำซ้อนการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลภายใน 5 ปีข้างหน้า

Share Post