ตรวจสอบคุณสมบัติ “วีซ่าผู้มีศักยภาพสูงและผู้ประกอบการ Startup” เพื่อเข้าทำงานในเกาหลีใต้ – globthailand.com

ตรวจสอบคุณสมบัติ “วีซ่าผู้มีศักยภาพสูงและผู้ประกอบการ Startup” เพื่อเข้าทำงานในเกาหลีใต้

Aug 25 2017

ตรวจสอบคุณสมบัติ “วีซ่าผู้มีศักยภาพสูงและผู้ประกอบการ Startup” เพื่อเข้าทำงานในเกาหลีใต้

          ช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมยุคที่ 4 ของโลก ประเทศผู้นำด้านอุตสาหกรรมจำเป็นต้องสร้างและเปิดรับ “ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน” ที่มีศักยภาพ เข้ามาเป็นฟันเฟืองกระจายสู่ระบบเศรษฐกิจตั้งแต่กระบวนการคิด การผลิต และการขนส่งด้านโลจิสติกส์ แม้บุคลากรคุณภาพเหล่านี้ ส่วนหนึ่งอาจจำเป็นต้องเปิดรับชาวต่างชาติมากขึ้นจากเดิม แต่นั่นคือโอกาสที่ประเทศอุตสาหกรรมต้องพิจารณาเพื่อเอื้อต่อการปฏิรูปโครงสร้างประเทศและการลงทุนในวงกว้าง

          “เกาหลีใต้” หนึ่งในประเทศที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าและมีภาคธุรกิจ SME ร้อยละ 60 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการบ่มเพาะภาคธุรกิจเหล่านั้น โดยมีแนวทางดึงดูดผู้ประกอบการ Startup จากต่างประเทศ เช่นเดียวกับประเทศฝรั่งเศสซึ่งประกาศใช้มาตรการ “เฟรนช์ เทค วีซ่า” (French Tech Visa) เพื่อดึงดูดผู้มีฝีมือในด้านวิศวกรรมศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี รวมไปถึงนักลงทุนอิสระ (Angel Investor) และลูกจ้างที่จะเข้ามาทำงานในบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติฝรั่งเศส เพื่อเป้าหมายการเป็น “ชาติแห่งสตาร์ตอัพ” ภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน

          ในขณะที่ “เกาหลีใต้” มีมาตรการพิจารณาวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษ  (E-7) และ วีซ่าสำหรับผู้ประกอบการ Startup (D-8-4) ตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ของรัฐบาลเกาหลีใต้ มีลักษณะใกล้เคียงกับ Tech Visa ของฝรั่งเศส ซึ่งมุ่งเน้นบ่มเพาะผู้ประกอบการรายย่อย ดึงดูดผู้ประกอบการ หรือ Startup จากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในเกาหลีใต้      ตลอดจนการเชิญชาวต่างชาติที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ ขีดความสามารถสูง โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาร่วมพัฒนาประเทศ

          สำหรับ ชาวต่างชาติที่มีความสามารถพิเศษ ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มว่าประเภท E-7 ครอบคลุมแรงงาน 3 ประเภท ได้แก่ 1) แรงงานวิชาชีพ 2) แรงงานกึ่งวิชาชีพ 3) แรงงานมีทักษะ วีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 3 ปี โดยผู้ขอรับสิทธิวีซ่า E-7 ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

1) จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์การทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (หรือ)

3) ประสบการณ์ทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

          ทั้งนี้ วีซ่า E-7  ได้กำหนดรายละเอียดเงื่อนไขสำหรับการยื่นขอวีซ่าของแต่ละวิชาชีพแตกต่างกัน รวมแล้วกว่า 85 สาขา ตามที่กระทรวงยุติธรรมประเทศเกาหลีใต้ระบุ ซึ่งผู้ร้องจำเป็นต้องยื่นเอกสารรับรองการทำงานที่ออกโดยหน่วยราชการของเกาหลีใต้ หรือใบประกอบวิชาชีพที่ออกโดยสถาบันหรือสมาคมวิชาชีพที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย อาทิ สายงานผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน ช่างเทคนิคสายการบิน นักพัฒนาซอฟแวร์ เป็นต้น

          ในขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ริเริ่มโครงการวีซ่า สำหรับผู้ประกอบการ Startup (D-8-4) หรือที่เรียกว่า “Startup Visa” มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ Startup ชาวต่างชาติ เข้ามาประกอบธุรกิจในเกาหลีใต้ โดยวีซ่าประเภทนี้จะมีอายุ 2 ปี ผู้ขอรับสิทธิวีซ่า D-8-4 ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้

1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2) เป็นผู้ถือครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด หรือมีผลงานการออกแบบ หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานของเกาหลีใต้

3) ได้ดำเนินการจดทะเบียนการค้า จัดตั้งบริษัทในเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

          นอกเหนือจาก Startup Visa แล้วทางการเกาหลีใต้ ยังได้ดำเนินโครงการ Overall Assistance for Startup Immigration System (OASIS) เปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่มีความคิดสร้างสรรค์ และกำลังศึกษาอยู่ในเกาหลีใต้ เข้าอบรม เรียนรู้วัฒนธรรม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ Startup เป็นระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี เพื่อประกอบการขอขอวีซ่า D-8-4 ต่อไปได้

          แม้ระบบวีซ่าของเกาหลีใต้จะอยู่ในช่วงการเริ่มต้น ยังไม่สามารถดึงดูดกลุ่มบุคคลที่มีศักยภาพหรือแรงงานทักษะสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ไทยและเกาหลีใต้ยังคงประสานความร่วมมือรูปแบบทวิภาคี เดินหน้าแลกเปลี่ยนนโยบายและข้อมูลในการพัฒนาผู้ประกอบการ Startup ตลอดจน SME เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างกันอย่างเข้มแข็ง จนเกิดเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรบุคคลทีมีคุณภาพในระยะยาว

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล

Share Post