สิงคโปร์จัดตั้ง Global Innovation Alliance (GIA) ที่กรุงเทพฯ – globthailand.com

สิงคโปร์จัดตั้ง Global Innovation Alliance (GIA) ที่กรุงเทพฯ

May 17 2018

สิงคโปร์จัดตั้ง Global Innovation Alliance (GIA) ที่กรุงเทพฯ

              เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2561 นาย Koh Poh Koon รัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐ กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม สิงคโปร์ ได้เดินทางเยือนไทย เพื่อเปิด Global Innovation Alliance (GIA) ที่กรุงเทพฯ โดยมี ดร. พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมในพิธีเปิดด้วย GIA จัดตั้งโดยหน่วยงาน Enterprise Singapore เพื่อช่วยให้สิงคโปร์สามารถเชื่อมต่อกับศูนย์กลางนวัตกรรมที่สําคัญทั่วโลก และจะช่วยสร้างโอกาสให้ชาวสิงคโปร์ นักศึกษา ผู้ประกอบการ และกลุ่มธุรกิจ ได้รับประสบการณ์ และสามารถแสวงหาความร่วมกับต่างประเทศได้ ทั้งนี้ นาย Koh ตระหนักถึงนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลไทย โดยกล่าวว่า มีเงินทุนที่สนับสนุนการเจริญเติบโตของธุรกิจ start up ในประเทศไทยจํานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปัจจุบัน มีบริษัทร่วมทุน (Venture Capital Firms) เกือบ 100 ราย โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าลงทุนกว่า 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

              ดร. พันธ์ศักดิ์ กล่าวว่า ไทยสามารถใช้การเป็นหุ้นส่วนกับสิงคโปร์ในการร่วมกันหาช่องทางและโอกาสในโครงการที่ผลักดันโดยรัฐบาล อาทิ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Big data ในภาคสาธารณะ ตลอดจน Eastern Economic Corridor (EEC)

              นอกจากการเปิด GIA ที่กรุงเทพฯ แล้ว หน่วยงานไทยและสิงคโปร์ได้ลงนามใน MOU จํานวน 10  ฉบับ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงตลาดในไทยจากบริษัท start up สิงคโปร์ เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วน ไทย-สิงคโปร์ และเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการ หนึ่งใน MOU ที่สําคัญคือระหว่าง Action Community for Entrepreneurship (ACE) กับ Thai True Digital Park ในการร่วมกันสร้างศูนย์ True Digital Park-ACE Singapore Centre เพื่อเป็นฐานสําหรับธุรกิจ start up ของสิงคโปร์ในกรุงเทพฯ

              นาย Erik Cheong ผู้ก่อตั้งร่วมของบริษัท Park N Parcel สิงคโปร์ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัท start up สิงคโปร์ที่ให้บริการการขนส่งสินค้าและการรับสินค้าด้วยตนเอง กล่าวว่า ตนเห็นโอกาสในการแสวงหาหุ้นส่วนชาวไทยในธุรกิจ e-Commerce เนื่องจากไทยเป็นตลาดที่มีจํานวนการซื้อ-ขายออนไลน์สูงมาก โดยบริษัทฯ เห็นว่า การมี GIA ในไทยจะช่วยส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยและสิงคโปร์ในเศรษฐกิจดิจิทัล

              ทั้งนี้ ก่อนจะมีพิธีเปิด GIA บริษัท startup ของสิงคโปร์ จํานวน 8 บริษัท ได้แก่ Averspace, Bountie, Chynge, HelloGold, 11Machines, MarkedShot, Park N Parcel และ Vault Dragon มีกําหนดการอยู่ที่ไทยมาแล้ว 5 วัน เพื่อเรียนรู้กฎระเบียบของไทยเกี่ยวกับธุรกิจดิจิทัล นโยบายจูงใจโดยรัฐบาล และระบบธนาคาร

              นาย lvan Lim ผู้ก่อตั้งบริษัท Averspace ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาจับคู่ธุรกิจ กล่าวว่า ภายใน 1 ปี ตนต้องการสร้างระบบบริหารเอกสารดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างในภาคค้าปลีกของไทย ซึ่งนาย Lim ย้ำว่า GIA สามารถช่วยเร่งกระบวนการจัดตั้งบริษัทและช่วยแนะนําหุ้นส่วนที่ถูกต้องได้

              การเปิด GIA ที่กรุงเทพฯ เป็น GIA แห่งที่ 2 หลังจากเปิดแห่งแรกที่กรุงปักกิ่ง เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือในธุรกิจดิจิทัล โดยนาย Koh ได้ย้ำว่าไทยมีบรรยากาศที่ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้สิงคโปร์มาเปิด GIA ที่ไทย นอกจากนี้ ยังมีโอกาสทางธุรกิจดิจิทัลที่ยังสามารถเติบโตได้ในไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคาดว่า ตลาดดิจิทัลจะเติบโตจาก 50,000 ล้าน USD (ประมาณ 1.6 ล้านล้านบาท) ในปี 2560 ไปถึง 200,000 ล้าน USD (ประมาณ 6.4 ล้านล้านบาท) ในปี 2568

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

Share Post