ฟิลิปปินส์ออกมาตรการอำนวยความสะดวกการนำเข้าสินค้าเกษตร – globthailand.com

ฟิลิปปินส์ออกมาตรการอำนวยความสะดวกการนำเข้าสินค้าเกษตร

Oct 10 2018

ฟิลิปปินส์ออกมาตรการอำนวยความสะดวกการนำเข้าสินค้าเกษตร

           ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ได้ลงนามในเอกสาร Administrative Order (AO) No. 13 เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าเกษตรและเพื่อยับยั้งการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ โดยเอกสาร AO No. 13 มีสาระสำคัญ ดังนี้

  1. สำนักงานอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (National Food Authority – NFA) ร่วมกับ Sugar Regulatory Administration (SRA) Department of Agriculture (DA) และ Department of Trade and Industry (DTI) ดำเนินการมาตรการเร่งด่วนในการลดข้อบังคับและอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีอื่น ๆ อาทิ

           (1)     ปรับปรุงขั้นตอนและข้อกำหนดในการรับรองต่าง ๆ ของการนำเข้าและลดระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับการนำเข้า

           (2)    ให้การยกเว้นผู้ค้าที่ได้รับการรับรองจากข้อกำหนดการลงทะเบียน

           (3)    อำนวยความสะดวกในการนำเข้าสินค้าเกษตรบางประเภทที่เกินกว่ากำหนดปริมาณการนำเข้าขั้นต่ำ (Minimum Access Volume — MAV) และลดหรือยกเลิกค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องออกเพื่อให้สินค้าเพียงพอต่อความต้องการของตลาดภายในประเทศในราคาที่ไม่แพง

           (4)    เปิดเสรีในการรับรองและออกใบอนุญาตผู้ค้าที่ต้องการนำเข้าข้าวเพื่อลดการผูกขาดตลาดเดียว

           (5)    อนุญาตให้นำเข้าโดยตรงจากอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำตาลเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต

  1.     ให้ National Food Authority Council มีอำนาจอนุมัติการนำเข้าข้าวที่นอกเหนือจากกำหนดปริมาณการนำเข้าขั้นต่ำ (Minimum Access Volume — MAV)
  2. Department of Agriculture (DA)ได้รับมอบให้เป็นหน่วยงานที่สามารถออกใบรับรอง Certificate of Necessity เพื่อการนำเข้าปลา (ปัจจุบัน ฟิลิปปินส์มีการนำเข้าปลากว่า 17,000 เมตริกตัน และจำหน่ายในท้องตลาด)
  3. สำนักศุลกากรของฟิลิปปินส์ได้รับมอบให้ดูแลและให้ความสำคัญกับการขนถ่ายและการอนุญาตผลิตภัณฑ์เกษตรนำเข้าที่กล่าวถึงในเอกสาร Administrative Order (AO) No. 13
  4. Department of Agriculture (DA) และ Department of Trade and Industry (DTI)มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปรับปรุงการขนส่ง การกระจาย และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต

           นอกจากนี้ Department of Trade and Industry (DTI) สำนักงานอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ (National Food Authority – NFA) สำนักงานสืบสวนแห่งชาติฟิลิปปินส์ (National Bureau of Investigation) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Philippine National Police) ร่วมกับภาคเอกชนจะจัดตั้งทีมเฝ้าระวังเพื่อตรวจสอบการนำเข้าและกระจายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ระบุไว้ใน Administrative Order (AO) No. 13 เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกระจายไปยังคลังสินค้าและร้านค้าปลีก ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายของการจัดการด้านราคา รวมถึงรูปแบบการค้าอื่น ๆ ที่ไม่เป็นธรรม

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

Share Post