มาเลเซียตั้งเป้าเป็นผู้นำ E-Commerce ระดับโลก มุ่งขยายธุรกิจออนไลน์ 20% ของ GDP – globthailand.com

มาเลเซียตั้งเป้าเป็นผู้นำ E-Commerce ระดับโลก มุ่งขยายธุรกิจออนไลน์ 20% ของ GDP

Mar 13 2018

มาเลเซียตั้งเป้าเป็นผู้นำ E-Commerce ระดับโลก มุ่งขยายธุรกิจออนไลน์ 20% ของ GDP

              นาย YB Dato’ Sri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเลเซีย กล่าวในการบรรยายพิเศษในงาน Malaysia Digital Economy Forum เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ว่า รัฐบาลมาเลเซียให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนพัฒนาเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และ E-Commerce รวมทั้งมุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยบน platform ออนไลน์ให้มากขึ้น และพัฒนาประเทศให้ก้าวเป็นผู้นำด้านการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ในภูมิภาคและในระดับโลก โดยได้ริเริ่มดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประกาศนโยบาย National Transformation ในปี 2553 นโยบาย Industry 4.0 ในปี 2554 การก่อตั้ง National E-Commerce Council (NECC) ในปี 2558 การประกาศ National E-Commerce Strategic Roadmap และ Year of Internet Economy ปี 2016 และประกาศจัดตั้ง Digital Free Trade Zone (DFTZ) แห่งแรกของโลกในปี 2560
              การดำเนินนโยบายดังกล่าวส่งผลให้มาเลเซียอยู่ในอันดับที่ 24 ของการแข่งขันในตลาดดิจิทัล จากการจัดอันดับ World Digital Competitiveness Rankings ของ IMD ปี 2017 โดยในปี 2559 ธุรกิจ E-Commerce ของมาเลเซีย คิดเป็นร้อยละ 6.1 ของ GDP มูลค่า 74.6 พันล้านริงกิต เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ร้อยละ 5.9 มูลค่า 68.3 พันล้านริงกิต โดยมาเลเซียตั้งเป้าขยายธุรกิจออนไลน์ให้เติบโตเป็นสองเท่า คิดเป็นร้อยละ 20.8 ของ GDP หรือมูลค่า 211 พันล้านริงกิต ในปี 2563 นอกจากนี้ยังเป็นการผลักดันให้ธุรกิจกลุ่ม SME 1,998 รายเข้าร่วมขายสินค้าบนเว็บไซต์ Alibaba ช่วยร่นระยะเวลาตรวจสินค้านำเข้าและส่งออกจากเดิม 6 ชั่วโมง เป็น 3 ชั่วโมง ส่งเสริมให้ 2,240 บริษัทสามารถพัฒนาสู่ E-Marketplace จากการร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์ อาทิ Alibaba TradeIndia eBay Tarad.com และ Google จากการจัดฝึกอบรม และการสร้าง E-Fulfilment Hub ร่วมด้วย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

Share Post