กรมนำเข้า – ส่งออก ลาว ลดขั้นตอนดำเนินการ หวังลดต้นทุนให้ภาคธุรกิจ – globthailand.com

กรมนำเข้า – ส่งออก ลาว ลดขั้นตอนดำเนินการ หวังลดต้นทุนให้ภาคธุรกิจ

Oct 05 2018

กรมนำเข้า – ส่งออก ลาว ลดขั้นตอนดำเนินการ หวังลดต้นทุนให้ภาคธุรกิจ

          นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เผยว่า กรมการนำเข้าและส่งออกสินค้า ได้ออกแจ้งการเลขที่ 4186/กขอ. ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการการบริการ Service Charter ของกรมการนำเข้าและส่งออก เพื่อเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการบริการของกรมและสานต่อคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 02/นย. ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานการอำนวยความสะดวกทางการค้า ปี 2560 – 2565 ซึ่งจะเริ่มลดขึ้นตอนดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และจะลดขั้นตอนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 โดยหวังจะลดต้นทุนของภาคธุรกิจลงและกระตุ้นมูลค่าการค้ารวมให้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในปี 2568

          การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ลดขั้นตอน เวลา และเอกสารในการขออนุญาตนำเข้าและส่งออกสินค้าของภาคธุรกิจให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2563 และ 2) ยกระดับการบริการของกรมการนำเข้าและส่งออกให้เป็นระบบอิเลคทรอกนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ

          ขั้นตอนการให้บริการของกรมการนำเข้าและส่งออก ภายในปี 2562 ประกอบด้วย

  1. การขออนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง และเพชร หากดำเนินการด้วยตนเองจะลดเวลาดำเนินการเหลือเพียง 1 วัน และหากดำเนินการขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแจ้งภาษีผ่านระบบประตูเดียวแห่งชาติจะลดเวลาดำเนินการให้เหลือเพียงครึ่งวัน
  2. การขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หากดำเนินการด้วยตนเองจะลดเวลาดำเนินการเหลือเพียง 1 ชั่วโมง และถ้าดำเนินการขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะลดเวลาดำเนินการเหลือ 30 นาที
  3. การขอใบรับรองสินค้าผ่านแดน จะใช้เวลาดำเนินการขออนุญาตเหลือ 1 วัน
  4. การขอใบรับรองนำเข้าเพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม จะลดเวลาดำเนินการเหลือ 1 วัน
  5. การอัพโหลดข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว อาทิ กฎหมาย บทความ จะประกาศหลังจากได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการภายใน 3 วัน
  6. การแสดงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการของกรมการนำเข้าและส่งออก จะลดเวลาดำเนินการเหลือ 3 วัน

          ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องอยู่ในวันและเวลาราชการ รวมไปถึงการยื่นเอกสารถูกต้องและครบถ้วน นายสุลิยงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตกรมการนำเข้าและส่งออก ยังได้ค้นคว้านโยบายทางการค้าสำหรับ 3 รายการสินค้าที่แผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงหรือนครหลวงรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออก อาทิ ปูนซีเมนต์ ข้าวสาร และเหล็ก โดยได้ได้พิจารณาตัดเอกสารการขออนุญาตนำเข้าและส่งออกให้เหลือเพียงการตรวจสอบด้านเทคนิคที่ด่าน ซึ่งเป็นไปตามการเป็นภาคีขององค์การการค้าโลก ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า ลดขั้นตอนการขออนุญาต และลดต้นทุนของภาคธุรกิจลง

สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

Share Post