อินเดียร่วมมือกับอิสราเอลเพื่อใช้ระบบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบ wireless – globthailand.com

อินเดียร่วมมือกับอิสราเอลเพื่อใช้ระบบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบ wireless

Feb 14 2018

อินเดียร่วมมือกับอิสราเอลเพื่อใช้ระบบตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบ wireless

               บริษัท GlucoMe ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนา home-care kit สำหรับโรคเบาหวานของอิสราเอล ได้ลงนามความตกลงความร่วมมือกับบริษัทในกลุ่มเครือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ Apollo Sugar ซึ่งมีสาขาคลินิกเกี่ยวกับโรคเบาหวานทั่วประเทศในอินเดีย โดย Apollo Sugar จะเริ่มมีความร่วมมือในการใช้ระบบ digital diabetes care solution ของบริษัท GlucoMe ในแผนงานโครงการ home – care program ระดับประเทศสำหรับโรคเบาหวาน

               นาย Dov Moran ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัท GlucoMe และนาย Yiftah Ben – Aharon ตำแหน่ง CEO ของบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนหลายร้อยหลายพันคนในคลินิกของเครือกลุ่มโรงพยาบาล Apollo Sugar จะได้รับการรักษาผ่าน diabetes home-care kit ซึ่งมีอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบ wireless  และใน diabetes home-care kit สามารถให้ข้อมูลแบบ real time ทั้งกับคนป่วย ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งการติดต่อด้านข้อมูลประกอบการรักษาระหว่างผู้ป่วยและคลินิกซึ่งจะทำให้แผนการรักษาโรคเบาหวานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเห็นผลการรักษาชัดเจนยิ่งขึ้น

               นอกจากนี้ นาย Gagan Bhalla ซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Apollo Sugar Clinic ให้ข้อมูลว่าในอินเดีย โรคเบาหวานเป็นปัญหาสำคัญของประชากรในประเทศและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของอินเดียเป็นอย่างมาก และบริษัทฯ มีความต้องการที่จะมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการรักษาและพัฒนาสุขภาพผู้ป่วยโรคเบาหวาน และลดจำนวนประชากรผู้เป็นโรคเบาหวานอย่างมีนัยสำคัญ และเชื่อว่าการนำระบบ digital diabetes care solution ของบริษัท GlucoMe มาใช้กับสาขาคลินิกเกี่ยวกับโรคเบาหวานของบริษัทซึ่งมีอยู่ทั่วในอินเดียจะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

               อินเดียได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของโรคเบาหวานของโลก โดยมีประชากรประมาณ 69 ล้านคน เป็นโรคเบาหวาน (ประมาณร้อยละ 8.7 ของประชากรในวัยผู้ใหญ่)ทั้งนี้ จากการพยากรณ์ของ International Diabetes Foundation ระบุว่า ประชากรของอินเดียจำนวน 79.4 ล้านคน จะเป็นโรคเบาหวานภายในปี 2030 และการที่มีพัฒนาการด้านเครื่องมือทางการแพทย์และนวัตกรรมสำหรับช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน จะทำให้งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขซึ่งใช้สำหรับการรักษาโรคเบาหวานลดลงได้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

Share Post