Homepage – globthailand.com

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในต่างแดน

ทันโลก

สถานการณ์และความเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจในต่างประเทศ จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก

show all (3)
show all (3)
ทันโลก (3)

ชี้ช่องจากทีมทูต

ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงลึก จากทีมทูตและศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในต่างประเทศ

โอกาสใหม่ในต่างแดน

โอกาสและช่องทางธุรกิจของไทยในต่างประเทศ กิจกรรม งานสัมมนาที่ให้ข้อมูลเชิงลึกทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุน เพื่อส่งเสริมการลงทุน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพทางเศรษฐกิจสำหรับภาคเอกชนไทยในเวทีโลก

รู้กฏก่อนรุก

กฎระเบียบการค้าและการลงทุนในตลาดสากล