ไทยบุกงานสัปดาห์สีเขียว ผลักดันการทูตเชิงเศรษฐกิจในเยอรมนี (ตอนที่ 2) – globthailand.com

ไทยบุกงานสัปดาห์สีเขียว ผลักดันการทูตเชิงเศรษฐกิจในเยอรมนี (ตอนที่ 2)

Feb 06 2018

ไทยบุกงานสัปดาห์สีเขียว ผลักดันการทูตเชิงเศรษฐกิจในเยอรมนี (ตอนที่ 2)

              ในตอนที่ 1 เราได้ทราบถึงงานสัปดาห์สีเขียวนานาชาติ หรือ International Green Week ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งถือเป็นเวทีที่ยืนยันศักยภาพของไทยในการเป็น “ครัวโลก” ภายใต้โครงการ “การทูตเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของไทย” ในตอนจบนี้เราจะมาดูว่าโอกาสของสินค้าอาหารและเกษตรของไทย มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนในการเข้าไปทำตลาดในเยอรมนี และภายในงาน International Green Week ในครั้งนี้มีกลุ่มสินค้าอาหารและเกษตร กลุ่มผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่ได้รับความสนใจภายในงาน

              โอกาสสินค้าอาหารและเกษตรของไทยในเยอรมนี

              งานเทศกาลสัปดาห์สีเขียวนานาชาติถือเป็นงานแสดงสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค (B-to-C) ทำให้ผู้ประกอบการของไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้สามารถเข้าถึงผู้บริโภครายย่อยได้โดยตรง เป็นการทำวิจัยตลาดเพื่อทดสอบความนิยมของสินค้าไปในตัว ทำให้ผู้ประกอบการไทยได้เห็นถึงโอกาสในเยอรมนีและสหภาพยุโรปว่า คุณภาพของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยไม่ได้น้อยหน้าประเทศใดในโลก และผู้บริโภคเยอรมนีพร้อมที่จะสู้ราคา หากสินค้ามีคุณภาพจริง

              สินค้าที่ได้รับความสนใจเป็นหลัก อาทิ สินค้าเพื่อสุขภาพ สินค้าออร์แกนิค สินค้าพร้อมรับประทาน ซึ่งจะสังเกตได้ว่า ล้วนต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตทั้งสิ้น ไม่ว่าจะในตัวสินค้าเอง หรือหีบห่อบรรจุภัณฑ์

              สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ต้องการส่งออกสินค้าไปเยอรมนีควรที่จะศึกษาแนวโน้มความต้องการของตลาดและคู่แข่งในตลาดเยอรมนีอย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้ ปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ คือ สินค้าจะต้องได้ใบรับรองมาตรฐานที่สหภาพยุโรปยอมรับ เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice – GAP) เพื่อรับรองคุณภาพสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต สินค้าทุกชนิดจะถูกศุลกากรตรวจสอบอย่างเข้มข้นตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป ซึ่งลงลึกไปถึงมาตรฐานแรงงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เอง สินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานดังกล่าวจะถูกตีกลับ ทำให้เพิ่มต้นทุนการส่งออก และส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทและประเทศไทยในระยะยาว

              นอกจากนี้ ในเยอรมนียังมีใบรับรองมาตรฐานภายใน เช่น ตรา Bio สำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค เพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันว่า กระบวนการผลิตเป็นไปตาม EU Organic Farming Regulation ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและไม่ทำลายระบบนิเวศ

              กระทรวงการต่างประเทศดำเนินพันธกิจในการยกระดับ “ครัวไทยสู่โลก” อย่างต่อเนื่อง และกำลังประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศที่มีศักยภาพทางนวัตกรรมด้านอาหารและการเกษตรอย่างเยอรมนี เพื่อมาทำงานกับเกษตรกรและ SMEs ไทย ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรและ SMEs ไทยให้สามารถส่งออกไปยังเยอรมนีและสหภาพยุโรปได้อย่างมีศักยภาพ

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ

Share Post