โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 6th OIC Halal Expo – globthailand.com

พฤศจิกายน 2018

29nov - 6decnov 2910:00dec 6โครงการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า 6th OIC Halal ExpoUrasia Show and Art Centerประเภทกิจกรรม:งานในต่างประเทศ (ต่างประเทศจัด)

อ่านต่อ

ข้อมูลงาน

         1.หลักการและเหตุผล

           •กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงการต่างประเทศที่มีบทบาทในการดำเนินนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการของไทยโดยเป็นหน่วยงานหนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในหลายสาขา อาทิ การเกษตร อาหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเงินและการธนาคาร รวมทั้งอุตสาหกรรมฮาลาล

           •กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศมีแผนงานเข้าร่วมการประชุม World Halal Summit 2018 ที่นครอิสตันบูล ซึ่งเป็นการจัดประชุมโดย Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) และ Islamic Center for the Development of Trade (ICDT) มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ตุรกีและโมร็อกโกตามลำดับ เป็นองค์กรในสังกัดขององค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation – OIC) ที่สำคัญที่สุดของมุสลิม ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1969 และมีสมาชิก 57 ประเทศ (ไทยเป็นผู้สังเกตการณ์)

           •ในช่วงการจัดประชุม World Halal Summit 2018 ดังกล่าว SMIIC และ ICDT มีกำหนดจะจัดงาน OIC Halal Expo ครั้งที่ 6 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลในทุกมิติ ดังนั้นการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าวของผู้ประกอบการไทยจะเป็นโอกาสอันดีในการเปิดตลาดฮาลาลทั้งในตุรกีและกลุ่มประเทศบอลข่าน รวมทั้งกลุ่มประเทศสมาชิก OIC อื่น ๆ

         2.วัตถุประสงค์

          • เพื่อติดตามบทบาทและพัฒนาการของการดำเนินการในเรื่องฮาลาลของ OIC และนำมากำหนด
แนวทางการมีปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหว่างไทยกับองค์การดังกล่าวในอนาคตให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาลของไทย

          • เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะและความต้องการของตลาดตุรกี กลุ่มประเทศบอลข่าน ฯลฯ ผ่านการเข้าร่วมงาน 6th OIC Halal Expo และกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะจัดขึ้น

          • เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการเจรจาและตกลงธุรกิจกับผู้ซื้อที่เข้าร่วมงานดังกล่าว

         3.รายละเอียดของงานแสดงสินค้า

          • งาน OIC Halal Expo ครั้งที่ 6 จะจัดระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 2561 ที่ศูนย์แสดงสินค้า Urasia Show and Art Center นครอิสตันบูล โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 250 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการด้านสินค้าและบริการฮาลาลในสาขาต่าง ๆ เช่น อาหาร การเงิน เครื่องสำอาง การท่องเที่ยว เคมีภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องจักกล ไลฟ์สไตล์และแฟร์ชั่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในตุรกี ตะวันออกกลาง ยุโรปกลาง/ ตะวันออก บอลข่านและแอฟริกา

          • งาน OIC Halal Expo ครั้งที่ 6 จะจัดขึ้นพร้อมกับงาน World Halal Summit 2018 ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติที่รวบรวมผู้แทนระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศสมาชิก OIC รวมทั้งภาควิชาการ โดยการประชุมจะจัดภายใต้หัวข้อ Halal and Healthy Life: “Awareness and Sustainability” ซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่จะเข้าร่วมการประชุมนานาชาติดังกล่าวในคราวเดียวกัน

          • ในการจัดงาน OIC Halal Expo ครั้งที่ 5 ที่ตุรกี เมื่อปี 2560 มีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมงานจำนวน 72 ประเทศ โดยมีผู้ซื้อ (buyer) เข้าร่วมจำนวน 29,800 คน มีบริษัทต่าง ๆ ร่วมออกบูธจำนวน 150 ราย บนพื้นที่ 7,000 ตารางเมตร และมีการเจรจาจับคู่ทางธุรกิจรวม 6,480 ครั้ง

         4.ศักยภาพของตุรกี

          • ตุรกีมีประชากรกว่า 80 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 99 นับถือศาสนาอิสลาม และเป็นประชากรมีกำลังซื้อสูง เนื่องจากชาวตุรกีมีรายได้ต่อหัวต่อปีกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ไทยประมาณ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศเติบโตร้อยละ 3 คิดเป็นมูลค่า 7.6 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ตุรกียังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียด้วย

          • ในปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกสินค้าไปยังตุรกีรวมมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่งออก
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นสินค้าเกี่ยวกับรถยนต์ เครื่องปรับอากาศ เม็ดพลาสติก ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ยางพารา ฯลฯ โดยสินค้าและบริการด้านฮาลาลยังสามารถเติบโตได้อีกมากในตลาดตุรกี

         5.การเข้าร่วมงานของกระทรวงการต่างประเทศ

          • ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน คือ (1) การออกบูธในลักษณะ Thai Pavilion สำหรับผู้ประกอบการจำนวน ๑๐ ราย (2) การจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจกับบริษัทผู้นำเข้าสินค้ารายใหญ่ของตุรกี และ (3) การเข้าร่วมงาน World Halal Summit 2018

         6.การเข้าร่วมงานของผู้ประกอบการของไทย

                  6.1 คุณสมบัติ

                  – เป็นผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจซึ่งได้รับตรารับรองมาตรฐานฮาลาลของไทย

                  – มีสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งสามารถส่งออกไปขายในต่างประเทศได้

                  6.2 ค่าใช้จ่าย        

                  กระทรวงการต่างประเทศ จะรับผิดชอบค่าเช่าพื้นที่ และค่าตกแต่งบูธ รวมทั้งจะอำนวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

                  ผู้ประกอบการ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เหลือประมาณรายละ 78,000 บาท ประกอบด้วย ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าที่พัก ค่ารถยนต์โดยสาร ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

                  6.3การรับสมัคร

                  – ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถแจ้งความจำนงไปที่ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 14126 หรือที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chareefy@mfa.go.th

                  6.4 เกณฑ์การพิจารณา

                  – กระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ลำดับการแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการ และ (๒) ศักยภาพของตัวสินค้าและบริษัท

         7.ข้อมูลเพิ่มเติม

         – สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่เว็บไซต์ http://www.helalexpo.com.tr/en/ และเว็บไซต์ http://www.worldhalalsummit.com.tr/en/ 

ดาวน์โหลดข้อมูลงาน

 

         สมัครเข้าร่วมออนไลน์

 

 

เวลางาน

พฤศจิกายน 29 (พฤหัสบดี) 10:00 - ธันวาคม 6 (พฤหัสบดี) 20:00

สถานที่จัดงาน

Urasia Show and Art Center

Istanbul, Turkey

No Comments

Post a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.