รู้จักสิทธิการลงทุน “สาธารณรัฐเช็ก” (The Gateway of Europe) และการจดทะเบียนการค้า – globthailand.com

รู้จักสิทธิการลงทุน “สาธารณรัฐเช็ก” (The Gateway of Europe) และการจดทะเบียนการค้า

Nov 09 2017

รู้จักสิทธิการลงทุน “สาธารณรัฐเช็ก” (The Gateway of Europe) และการจดทะเบียนการค้า

          หากจะกล่าวถึงดินแดนการท่องเที่ยวอันสุดแสนโรแมนติก คงไม่มีใครไม่รู้จัก “สาธารณรัฐเช็ก” ซึ่งมีเมืองหลวงสุดคลาสสิคอย่างกรุงปราก ทว่าสาธารณรัฐเช็กมิได้มีดีแค่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ยังเป็นประเทศชั้นนำด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของโลก ซึ่งผลิตรถยนต์แบรนด์ดังอย่าง Skoda และVolkswagen

         ด้วยศักยภาพด้านวิศวกรรม ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และแรงงานที่มีทักษะจำนวนมากของสาธารณรัฐเช็ก ส่งผลให้สาธารณรัฐเช็กมีการร่วมทุนและพัฒนานวัตกรรมด้านยานยนต์กับบริษัทต่างชาติชั้นนำอื่น ๆ อาทิ Hyundai, KIA,  Peugeot, Citroen และ Toyota เป็นต้น และรัฐบาลเช็กยังมีสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน (Incentives) ที่ดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น

         สาธารณรัฐเช็กมีหน่วยงานที่ดูแลการลงทุนโดยตรง คือ CzechInvest (www.czechinvest.org) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า มุ่งส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนจากในและต่างประเทศ รวมถึงการให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ บนพื้นฐานของกฎหมายส่งเสริมการลงทุน (Investment Incentives Act) โดยเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน และตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรม (industrial zone) ใน 3 ด้าน ดังนี้

  • การลงทุนด้านอุตสาหกรรมการสร้างหรือขยายอุตสาหกรรมการผลิต
  • การลงทุนด้านศูนย์เทคโนโลยีการสร้างหรือขยายศูนย์วิจัยและพัฒนา
  • การลงทุนด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการและการสนับสนุนธุรกิจ

         ภายใต้กฎหมายการลงทุนของเช็ก นักลงทุนต่างชาตินับว่ามีสิทธิและสามารถดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกับผู้ประกอบการเช็ก ทั้งการก่อตั้งหรือเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทที่มีอยู่แล้วก็ได้ ส่วนกรณีการจัดตั้งสำนักงานสาขาที่จดทะเบียนในสาธารณรัฐเช็ก จะต้องมีกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในนามของบริษัทต่างประเทศด้วย

         สำหรับด้านรูปแบบกิจการนั้น มีลักษณะคล้ายคลึงกับห้างหุ้นส่วนบริษัทในประเทศไทย กล่าวคือ  สามารถจัดตั้งและจดทะเบียนนิติบุคคลในรูปแบบ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด และ บริษัทมหาชน รวมถึงการจัดตั้งในรูปแบบของสหกรณ์  ทั้งนี้ การจัดตั้งรูปแบบบริษัทประเภทต่าง ๆ จะต้องดำเนินการ ดังนี้

  • จดทะเบียนพาณิชย์กับหน่วยงานรับจดทะเบียนของสาธารณรัฐเช็ก
  • ผู้ก่อตั้งจะต้องโอนเงินทุนเข้าบัญชีธนาคารที่เปิดโดยเฉพาะ เพื่อการทำธุรกิจก่อนที่จะยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
  • กรณีจัดตั้งสำนักงานสาขาและบริษัท จะต้องได้รับใบอนุญาตการค้าจากสำนักงานการออกใบอนุญาตการค้า ก่อนยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

         ต้องจดทะเบียนบริษัท ภายใน 6 เดือนของการก่อตั้งนิติบุคคล โดยเอกสารในการจดทะเบียนต้องแสดงหลักฐานของการก่อตั้งนิติบุคคล หรือการรับมอบอำนาจที่ถูกต้องของตัวแทนในการดำเนินการทางธุรกรรม ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน หลักฐานแสดงการจ่ายเงินทุนจดทะเบียน

 

 

โดย ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

Share Post