Contact us – globthailand.com

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในต่างแดน

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์
กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศ
ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2643 5237
โทรสาร 0 2643 5236
E-mail: info@globthailand.com

ติดต่อเรา

ข้อมูลเบื้องต้นนี้จำเป็นต่อการตอบคำถามของท่านให้ชัดเจนและครบถ้วน

* Required Field / กรุณากรอกช่องที่แสดงเครื่องหมาย * ทุกช่อง