จีนอนุญาตให้นำเข้ารังนกจากไทย – globthailand.com

จีนอนุญาตให้นำเข้ารังนกจากไทย

Sep 13 2017

จีนอนุญาตให้นำเข้ารังนกจากไทย

          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคของจีน (General Administration of Quality Supervisions, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China: หรือที่ผู้ส่งออกคุ้นเคยในชื่อ AQSIQ) ได้ออกประกาศอนุญาตการนำเข้ารังนกไทยแล้ว ในเบื้องต้น จะอนุญาตให้นำเข้าเฉพาะผลิตภัณฑ์รังนกขาว AQSIQ ออกประกาศนี้หลังจากที่ประกาศห้ามนำเข้ามาตั้งแต่ปี 2555 เนื่องจากตรวจพบสารไนเตรทปนเปื้อนในระดับที่เกินมาตรฐาน (สารก่อมะเร็ง) อนึ่ง จีนเป็นประเทศที่มีตลาดผู้บริโภครังนกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแต่ละปีมีปริมาณการนำเข้ารังนก คิดเป็นร้อยละ 90 ของการนำเข้ารังนกทั่วโลก

          จีนตอนใต้โดยเฉพาะมณฑลกวางตุ้งนิยมบริโภค “รังนก” เพื่อบำรุงสุขภาพ AQSIQ เซินเจิ้นเปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม ปีนี้ ปริมาณการนำเข้ารังนกผ่านสนามบินนานาชาติป่าวอันเมืองเซินเจิ้น มีมากถึง 67 ล็อต น้ำหนักรวม 4.8 ตัน มูลค่ากว่า 8.63 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 106.9 ส่วนใหญ่เป็นรังนกจากอินโดนิเซียและมาเลเซีย

          โดย AQSIQ ยังวิเคราะห์ปัจจัยการขยายตัวของปริมาณการนำเข้าผ่านสนามบินนานาชาติป่าวอัน ซึ่งคาดมาจาก 3 ปัจจัย ได้แก่

  1. ความต้องบริโภคเพิ่มสูงขึ้น อันเนื่องมาจากนโยบายลูกคนที่ 2 ของจีน โดยในจีนตอนใต้มีความเชื่อว่าหากหญิงมีครรภ์ได้บริโภครังนกจะทำให้สุขภาพแม่และลูกแข็งแรง
  2. เส้นทางบินที่ครอบคลุมมากขึ้น โดยในเดือนกันยายน 2559 ได้เริ่มบริการเที่ยวบินตรงเซินเจิ้น-จาการ์ตา จึงทำให้การนำเข้าผ่านทางเครื่องบินสะดวกมากขึ้น
  3. การบริการพิธีศุลกากรที่สะดวก เนื่องจากสนามบินนานาชาติป่าวอันเป็นสนามบิน 24 ชั่วโมง และ AQSIQ ของสนามบินดังกล่าวลดปริมาณการสุ่มตรวจสอบตัวอย่างสินค้า ปล่อยสินค้าออกภายในระยะเวลาอันสั้น จึงทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการนำเข้าอีกทางหนึ่ง

ผู้ประกอบการไทยควรเตรียมพร้อมอย่างไร

          นอกจากกฎระเบียบตามประกาศอนุญาตการนำเข้าฯ ที่ผู้ประกอบการไทยจะต้องปฎิบัติตามแล้ว การค้นหาความโดดเด่นและเพิ่มมูลค่าสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของผู้ประกอบการไทยที่ต้องการเข้าสู่ตลาดรังนกของจีน และต้องแข่งขันกับผู้ผลิตภัณฑ์รังนกที่ครองตลาดมาก่อน อาทิ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ถูกใจกลุ่มผู้บริโภคก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะสามารถแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้ นอกเหนือจากการแข่งขันด้านคุณภาพของสินค้า

          การนำเข้าผลิตภัณฑ์รังนกขาวของไทยเข้าสู่จีนนั้นจำเป็นต้องมีคุณสมบัติและแนวทางการปฎิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนดตามประกาศหมายเลขที่ 66 ปี 2560 ของ AQSIQ ดังนี้

ข้อกำหนดการนำเข้าผลิตภัณฑ์รังนกจากไทย

  1. ขอบเขตของการนำเข้าผลิตภัณฑ์รังนก

          ขอบเขตของการนำเข้าผลิตภัณฑ์รังนก : ผลิตภัณฑ์รังนกจากประเทศไทย ผลิตภัณฑ์รังนก คือ ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการคายน้ำลายของนกนางแอ่นหรือนกสายพันธุ์เดียวกัน ได้รับการกำจัดสิ่งสกปรกและขนเรียบร้อยแล้ว เป็นผลิตภัณฑ์จากรังนกที่เหมาะแก่การบริโภคของมนุษย์ ผลิตภัณฑ์รังนกขาวจากไทย คือ ผลิตภัณฑ์รังนกเพื่อการบริโภคที่มีสีขาว สีเหลืองหรือสีทอง (สีของรังนกขึ้นอยู่กับแหล่งที่อยู่อาศัยของนก) (อ้างอิงจากมาตรฐานเกษตรไทย ฉบับที่ TAS 6705-2014)

  1. ข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนรัง (ถ้ำ) นกนางแอ่นและบริษัทแปรรูป

          ผลิตภัณฑ์รังนกที่ขนส่งมายังจีนจะต้องมาจากรัง (ถ้ำ) นกนางแอ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งผลิตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย (กรมปศุสัตว์) เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งบริษัทที่รับแปรรูปผลิตภัณฑ์รังนกจะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานรับรองและควบคุมคุณภาพจีน (Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China : CNCA)

  1. ข้อกำหนดด้านการจัดการระบบควบคุมคุณภาพ

          3.1.หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทยจะต้องเข้าควบคุมดูแลสุขอนามัย โดยกำหนดระบบการควบคุมด้านสุขอนามัยในขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและการขนส่งรังนก รวมถึง กำหนดแผนประจำปีด้านการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ควบคุมโรคที่เกิดจากสัตว์และสารพิษตกค้างในผลิตภัณฑ์

          3.2.บริษัทที่แปรรูปผลิตภัณฑ์รังนกจะต้องติดตั้งระบบควบคุมคุณภาพและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ

  1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับใบอนุญาตด้านการควบคุมโรคของผลิตภัณฑ์รังนกที่ขนส่งไปจีน

          ผลิตภัณฑ์รังนกที่นำเข้าจีนทุกล็อท (ยกเว้นผลิตภัณฑ์รังนกที่ผ่านการแปรรูปแล้ว) จะต้องได้รับใบอนุญาตผ่านการตรวจสอบและกักกันโรคพืชและสัตว์《进境动植物检疫许可证》จาก AQSIQ

  1. ข้อกำหนดใบอนุญาตนำเข้าผลิตภัณฑ์รังนก

          ผลิตภัณฑ์รังนกที่ต้องการขำเข้าจะต้องมีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ใบรับรองสุขาภิบาลออกโดยหน่วยงานภาครัฐไทยที่เกี่ยวข้อง (กรมปศุสัตว์) ให้สอดคล้องกับกฏระเบียบและมาตรฐานของจีน

  1. ข้อกำหนดตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

          ผลิตภัณฑ์รังนกที่นำเข้ามาจีนจะต้องมีบรรจุภัณฑ์ที่มีแสดงชื่อ น้ำหนัก หมายเลขทะเบียนรัง (ถ้ำ)นก ชื่อที่อยู่และหมายเลขทะเบียนบริษัทแปรรูป วิธีการเก็บรักษาสินค้าและวันเดือนปีที่ผลิตเป็นภาษาจีนและอังกฤษ ข้อมูลและตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ จะต้องสอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานของจีน

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครกว่างโจว

Share Post