รู้จักตลาดโลก – globthailand.com
 

รู้จักตลาดโลก

โอกาสใหม่เพื่อการเติบโตของธุรกิจไทยในต่างแดน

ทันโลก

แนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์เยอรมนีภายในงาน Automechanika

             เมื่อวันที่ 11-15 กันยายน 2561 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นำผู้ส่งออกไทยจำนวน 19 บริษัทเข้าร่วมงาน Automechanika Academy 2018 ซึ่งจากการเข้าร่วมงานทำให้ได้เห็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมยานยนต์

เปิดสถิติ ! ครอบครัว 1 ใน 3 ของไต้หวันมีสตรีเป็นกําลังหลักทางเศรษฐกิจ

          Directorate General of Budget, Accounting and Statistics (DGBAS) ของไต้หวันรายงานว่าในช่วงปี 2560 สตรีในไต้หวันได้กลายเป็นกําลังหลักทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวประมาณ 2.5 ล้านครอบครัว

เปิดโลกการเงิน (อัตราดอกเบี้ย/ภาษี) ในไต้หวัน

           Directorate General of Budget, Accounting and Statistics รายงานผลสรุปการสํารวจอัตราค่าครองชีพของชาวไต้หวันตลอดปี 2560 ที่ผ่านมาว่า อัตราค่าครองชีพของชาวไต้หวันตลอดปี 2560

เมียนมา เปิดตัว brand การท่องเที่ยวตัวใหม่

              ปัจจุบัน จํานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมียนมามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันมีจํานวนเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 225 (3,443,133 คน /ปี 2560) ทั้งนี้ ในอดีต นักท่องเที่ยวที่นิยมเดินทางมาเที่ยวเมียนมา

บริษัท Lenzing ออสเตรีย เตรียมลงทุนอุตสาหกรรมในไทย

            เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ได้พบกับนาย Stefan Doboczky, CEO ของบริษัท Lenzing โดยนาย Doboczky แจ้งว่า ได้ลงนามในสัญญาฉบับแรกกับบริษัทไทย

บริษัทไทยมีความโปร่งใสในการต่อต้านคอรัปชั่นอันดับ 1 ในอาเซียน

              เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561 สํานักพิมพ์ The Business Times รายงานข่าว Spore firms ranked 2nd in Asean for transparency on anti-corruption policy ระบุว่า เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561

อียูเตรียมกำหนดเป้าหมายการลด CO2 ในรถผลิตใหม่

             เมื่อเดือน พ.ย. 2560 คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยมาตรฐานการปล่อยก๊าซของรถโดยสารส่วนบุคคลและรถตู้ที่ผลิตใหม่ โดยเฉพาะการกําหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซ CO2

ส่องเศรษฐกิจเกาหลีเหนือภายใต้รัฐบาล คิม จอง อึน

           เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2561 สถาบันเกาหลีศึกษา (The Academy of Korean Studies) ได้จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“ Making Money Out of State: The Pseudo-State Enterprises in NorthKorean Economy”

ฮ่องกงออกนโยบายดึงดูดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 11 สาขา

               เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 รัฐบาลฮ่องกงได้ประกาศรายชื่อสาขาอาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Talent List) ที่เป็นที่ต้องการสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง 11 สาขา

บทวิเคราะห์การลงทุนจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

             เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 สำนักพิมพ์ The Business Times รายงานข่าว “Chinese investments in S-E Asia – should there be a relook? (การลงทุนของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอาจมีความเปลี่ยนแปลง)”

เปิดนโยบาย Society 5.0 ของญี่ปุ่น

              Society 5.0 คือ สังคมที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างราบรื่นด้วยระบบที่รวมพื้นที่ไซเบอร์ (พื้นที่เสมือนจริง) และพื้นที่ทางกายภาพ (พื้นที่จริง) เข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีขั้นสู

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮ่องกง บันไดสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

             ฮ่องกงนอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการขนส่งในภูมิภาคแล้ว ปัจจุบันยังได้ตําแหน่งใหม่จากรัฐบาลจีนให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology I&T)